It's a Darz Life...

All that I am I owe to this lady. Happy Birthday Mom!!! #caringdaughter #devotedwife #lovingmotherandgrandmother #feistyleo #socialbutterfly #lovemymommy #happybday (Taken with Instagram)

All that I am I owe to this lady. Happy Birthday Mom!!! #caringdaughter #devotedwife #lovingmotherandgrandmother #feistyleo #socialbutterfly #lovemymommy #happybday (Taken with Instagram)